Skip to main content
Timeline
Switch Language

ציר זמן

ברוכים הבאים אל ציר הזמן של אירועי המפתח בהיסטוריית המאמצים הדיפלומטיים לייסוד אזור מפורז מנשק להשמדה המונית במזרח התיכון (ME WMDFZ). ציר הזמן הופק ע"י מכון האו"ם לחקר פירוק נשק (UNIDIR).
מטרת ציר הזמן היא להנגיש מידע אודות אבני הדרך הדיפלומטיות העיקריות שהושגו עד כה להשגת מזרח תיכון מפורז מנשק להשמדה המונית. ציר הזמן הוא "כלי חי" שיעודכן ככל שהתהליך יתפתח ומסמכים נוספים יהפכו לזמינים. אמות המידה להוספת אירוע מפתח או מסמך אל ציר הזמן הן:
1. אירוע או מסמך שהשפיעו על התפתחות האירועים, ייצרו מידע חדש או היוו שינוי עמדה בתהליך הפיכת המזרח התיכון לאזור מפורז מנשק גרעיני (ME WMDFZ).
2. אירוע שהתרחש או מסמך שהוגש במדינה שצפויה להיות חברה באזור המפורז, במדינות המשמשות כנאמנות של האמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני (NPT) או בארגונים בינלאומיים או פורומים המעורבים בנושא, וכן
3. זמינות מסמכים לאימות האירוע.

ציר הזמן מתחיל באבן הדרך הרב-צדדית הרשמית הראשונה שהתרחשה בשנת 1974, אך גם מכיל יוזמות קודמות משנות ה-50 וה-60. אלה נגישות על ידי ניווט לשנים המוקדמות ביותר בתוך ציר הזמן.

כניסה לציר הזמן