Skip to main content
Timeline
Switch Language

گاه‌شمار رویدادها

به گاه‌شمار رویدادهای کلیدی تاریخچه‌ی تلاش‌های دیپلماتیک «خاورمیانه؛ منطقه‌ای بدون جنگ‌افزارهای کشتار جمعی» UNIDIR (نهاد  پژوهش خلع سلاح سازمان ملل متحد) خوش آمدید.

هدف این گاه‌شمار ایجاد بنیاد دانش و فراهم آوردن اطلاعات درخصوص نقاط عطف دیپلماتیک در زمینه‌ی «خاورمیانه‌ی عاری از جنگ‌افزارهای کشتار جمعی» است. این گاه‌شمار «سندی زنده» است که نقاط عطف و اسناد مربوط به آن‌ها ضمن تکمیل این فرآیند به آن افزوده خواهد شد. همچنین اسناد تکمیلی نیز در دسترس قرار خواهند گرفت.

معیارهای دخیل در افزودن رویدادها یا مدارک به این گاه‌شمار عبارتند از:
۱. رویدادها یا اسناد کلیدی که روند رخدادها را تحت تاثیر قرار دهد، اطلاعات تازه‌ای درباره‌ی موضوع به دست دهد یا تغییر موضعی را مشخص کند.
۲. رویدادهای مربوط به دولت‌های «خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی»، کشورهای امین ان‌پی‌تی، سازمان‌های بین‌المللی، یا اجلاس‌هایی که نام آنها در قطعنامه‌های مربوط به خاور میانه ذکر شده است؛ و
۳. در دسترس بودن مدارکی که اهمیت این رویدادها را خاطرنشان سازد.

این گاه‌شمار با اولین رویداد مهم چندجانبه و رسمی آغاز می‌شود که در سال ۱۹۷۴ برگزار شد اما شامل ابتکار عمل‌های دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نیز است، که برای دسترسی به آن‌ها می‌توانید به سال‌های قبل در این گاه‌شمار رجوع کنید.

جزئیات گاه‌شمار